Our Offer

Vi riktar oss främst till ägare, styrelser och ledningsgrupper som med hjälp av hållbarhetsfrågan vill förflytta sitt bolag och skapa effekter för både sig själva och samhället
- Har ni en enad bild kring vad hållbarhetsfrågan innebär?

- Har ni kartlagt vilken effekt och affärsnytta rätt initiativ kan medföra?

- Drivs frågan idag av krav snarare än möjliga effekter?

- Hur synkad är er insats med bolagets vision och långsiktiga strategier?

- Har ni KPI:er kopplade till hållbarhet?

- Hur förhåller sig er anställda till hållbarhetsfrågan? 

 

Frågor att reflektera kring kopplade till hållbarhet:

Shifting Mindset Hour

Riktar sig till styrelser och lednings-grupper som vill skapa samsyn och vilja inom hållbarhetsfrågan


Innehåll:

 • Grundförståelse kring hållbarhet 
 • Risker kopplade till generella angreppssätt
 • Möjligheter kopplade till skiftat angreppssätt
 • Exempel från näringslivet med bevisad effekt och affärsnytta
 • Rekommendationer och nästa steg

Alignment Survey

Enkätbaserad undersökning i syfte att skapa engagemang hos medarbetare och ett underlag för ledning


Innehåll:

 • Samordning och utskick av enkät 
 • Analys och sammanställning av resultat
 • Framtagande av rapport med slutsatser och rekommendationer
 • Presentation av reslutat till ledning 


Take Control Workshop

Riktar sig till styrelser och lednings-grupper som vill ta de första stegen i en förflyttning


Innehåll:

 • Översikt kring hållbarhet
 • Ert företags affärsmål/strategier
 • Nulägesinventering – Vad gör ni idag kopplat till Hållbarhet?
 • GAP-analys av nuvarande satsning kopplat till affärsmål
 • Rekommendationer och prioriteringar